<< Geri
DOKAY ÇEVRE LABORATUVARI AKREDİTE PARAMETRE LİSTESİ

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Su

Yeraltı Sularından Numune Alma

TS ISO 5667-11

Su

Göl ve Göletlerden Numune Alma

TS ISO 5667-4

Su

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma

TS EN ISO 5667-6

Su

Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma

TS EN ISO 19458

Su

Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminesans Sensör Metodu

ASTM D888 MetotC

Su

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

SM 2130 B

Su

İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Su

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523

Su

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Su

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Su

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 872

Su

Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot

SM 2320 B

Su

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F

Su

Asidite Tayini
Titrimetrik Metot

SM 2310 B

Su

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 B

Su

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl¯C

Su

Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel Metot

SM 2540 F

Su

Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B
SM 4500-F D

Su

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P C

Su

Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B
SM 5530 C

Su

Fosfat/Fosfat FosforuTayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P E

Su

Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
Ön İşlem : Solvent Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS EN ISO 9377-2

Su

Hidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D ve F

Su

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B

Su

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Spektrofotometrik Metot

SM 5220 D

Su

Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 10200 H

Su

Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS 9092
ISO 10260

Su

Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr B

Su

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO2-B

Su

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO3-E

Su

Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot

TS 6288
EN ISO 8467

Su

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C

Su

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887 B

Su

Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S2-D

Su

Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-S2-F

Su

Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Su

Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Su

Serbest Siyanür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN E

Su

Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot

SM 2340 C

Su

Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500 SO32-B

Su

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Su

Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Su

Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu

SM 4500-N C

Su

Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu

TS EN ISO 20236

Su

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-Norg B

Su

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P C

Su

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P E

Su

Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN C
SM 4500-CN E

Su

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5540 B
SM 5540 C

Su

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Bor (B), Berilyum (Be), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Silisyum (Si), Vanadyum (V), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl) Tayini
Ön İşlem: Asitle Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

SM 3030 D
SM 3030 K
EPA 200.7

Su

BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini
Ön İşlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metodu

EPA 5021 A
EPA 8015 D

Su

Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu

TS 8195
EN 1484

Su

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 28, 30, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194, 209)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Alümina/Gümüş Nitrat Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS 2627
EN ISO 6468

Su

Organoklorlu Pestisitler Tayini
(a-BHC, g-BHC, b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta chlorepoxide, trans-chlordane, trans-nanochlor, cis-chlordane, Endosulfan ı,44-DDE, Dieldrin, Endrin, 44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT, Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, Methoxy chlor, Endrin Ketone)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/ Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3510 C
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 8081 B

Su

Sülfit Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO32-C

Su

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS 7887

Su

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D

Su

Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği

SM 9221 B

Su

Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Su

Fekal Koliform Sayımı
EMS Tekniği

SM 9221 E

Su

Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği

SM 9221 B

Su

Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 7899-2

Su

Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Su

Debi Ölçümü
Debi Metodu

EPA 841-B-97-003

Su

Civa (Hg) Tayini
Ön İşlem : Hidrürleştirme Metodu
Ölçüm:ICP-OES Metodu

İşletme içi Metot MET-LB-002
IN-LB-082

Su

Işık Geçirgenliği /Seki Derinliği Tayini
Ölçüm: Disk Metodu

TS EN ISO 7027-2

Su

Serbest Karbondioksit Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500 CO2C
SM 4500 CO2D

Su

Sülfat Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO42E

Su

Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

Su

Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

Su

Debi Ölçümü
Bir Noktadan Ölçüm Metodu

İşletme İçi Metod “MET-LB-005 TS
5699’dan Modifiye”

Atık Su

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Atık Su

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN ISO 7027-2

Atık Su

Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Atık Su

Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu

SM 4500-N C

Atık Su

Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu

TS EN ISO 20236

Atık Su

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-NorgB

Atık Su

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P C

Atık Su

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P E

Atık Su

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5540 B
SM 5540 C

Atık Su

BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini
Ön İşlem: Purge&Trap
Ön İşlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metodu

EPA 5021 A
EPA 8015 D

Atık Su

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28, 52, 101, 138, 153, 158, 194)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Alümina/Gümüş Nitrat Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS 2627
EN ISO 6468

Atık Su

Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(a-BHC, g-BHC, b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta chlorepoxide, trans-chlordane, trans-nanochlor, cis-chlordane, Endosulfan ı,44-DDE, Dieldrin, Endrin, 44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT, Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, Methoxy chlor, Endrin Ketone)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/ Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silika Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3510 C
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 8081 B

Atık Su

Fekal Koliform Sayımı
EMS Tekniği

SM 9221 E

Atık Su

Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 7899-2

Atık Su

Numune Alma Teknikleri

TS ISO 5667-10

Atık Su

Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma

TS EN ISO 19458

Atık Su

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Atık Su

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523

Atık Su

İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Atık Su

Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminesans Sensör Metodu

ASTM D888 Metot C

Atık Su

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

SM 2130 B

Atık Su

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 872

Atık Su

Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini
Hacimsel Metot

SM 2540 F

Atık Su

Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot

SM 2320 B

Atık Su

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887B

Atık Su

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C

Atık Su

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B

Atık Su

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Spektrofotometrik Metot

SM 5220 D

Atık Su

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NH3B
SM 4500-NH3F

Atık Su

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO2-B

Atık Su

Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO3-E

Atık Su

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P C

Atık Su

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P E

Atık Su

Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B

SM 5530 C

Atık Su

Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B

SM 4500-F D

Atık Su

Serbest Siyanür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN E

Atık Su

Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN C
SM 4500-CN E

Atık Su

Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot

SM 4500 SO42-D

Atık Su

Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr B

Atık Su

Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S2-D

Atık Su

Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-S2-F

Atık Su

Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS EN ISO 9377-2

Atık Su

Debi Ölçümü
Debi Metodu

EPA 841-B-97-003

Atık Su

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D

Atık Su

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 B

Atık Su

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS 7887

Atık Su

Hidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D ve F

Atık Su

Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini

SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek- 1

Atık Su

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl¯C

Atık Su

Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem : Hidrürleştirme Metodu
Ölçüm:ICP-OES Metodu

İşletme içi Metot MET-LB-002
IN-LB-082

Atık Su

Gümüş (Ag) ,Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Bor (B), Berilyum (Be), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Vanadyum (V), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl), Silisyum(Si) Tayini

Ön İşlem: Asitle Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA 200.7
EPA 3030 K
EPA 3030 D

Atık Su

Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu

TS 8195
EN 1484

Atık Su

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

TS 2789 Ek A

Atık Su

Debi Ölçümü
Debi Metodu

İşletme İçi Metod “MET-LB-005 TS
5699’dan Modifiye”

Atık Su

Sülfat Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO42-E

Atık Su

Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

Atık Su

Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

Atık Su

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl¯B

Atık Su

Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500 SO32-B

Atık Su

Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Atık Su

Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Deniz Suyu

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Deniz Suyu

Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
Ölçüm: Disk Metodu

TS EN ISO 7027-2

Deniz Suyu

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Deniz Suyu

Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Deniz Suyu

Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu

TS EN ISO 20236

Deniz Suyu

Toplam Organik Karbon (TOK)
Yükseltgenme Metodu

TS 8195
EN 1484

Deniz Suyu

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu

TS 8195
EN 1484

Deniz Suyu

Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(a-BHC, g-BHC, b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta chlorepoxide, trans-chlordane, trans-nanochlor, cis-chlordane, Endosulfan ı,44-DDE, Dieldrin, Endrin, 44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT, Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, Methoxy chlor, Endrin Ketone)

Ön İşlem: Sıvı Sıvı/ Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3510 C
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 8081 B

Deniz Suyu

Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 7899-2

Deniz Suyu

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Deniz Suyu

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523

Deniz Suyu

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm : Gravimetrik Metot

TS 7887

Deniz Suyu

İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Deniz Suyu

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

SM 2130 B

Deniz Suyu

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 872

Deniz Suyu

Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel Metot

SM 2540 F

Deniz Suyu

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887 B

Deniz Suyu

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C

Deniz Suyu

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NH3B
SM 4500-NH3F

Deniz Suyu

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO2-B

Deniz Suyu

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO3-E

Deniz Suyu

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

TS 2789-Ek A

Deniz Suyu

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 P E

Deniz Suyu

Serbest Siyanür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN E

Deniz Suyu

Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot

SM 4500 SO42-D

Deniz Suyu

Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Deniz Suyu

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D

Deniz Suyu

Deniz Sularından Numune Alma

TS ISO 5667-9

Deniz Suyu

Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma

TS EN ISO 19458

Deniz Suyu

Çözünmüş Oksijen Tayini
Ölçüm: Lüminesans Tabanlı Sensör Metodu

ASTM D888 Metot C

Deniz Suyu

Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu

SM 4500-N C

Deniz Suyu

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-NorgB

Deniz Suyu

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P C

Deniz Suyu

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P E

Deniz Suyu

Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B
SM 5530 C

Deniz Suyu

Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr B

Deniz Suyu

Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S2-D

Deniz Suyu

Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 10200 H

Deniz Suyu

Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS 9092

ISO 10260

Deniz Suyu

Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
5-Günlük BOİ Test Metodu

SM 5210 B

Deniz Suyu

Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 D ve F

Deniz Suyu

Koliform Bakteri Sayımı EMS Tekniği

SM 9221 B

Deniz Suyu

Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Deniz Suyu

Fekal Koliform Sayımı EMS Tekniği

SM 9221 E

Deniz Suyu

Arsenik (As), Selenyum (Se) Tayini
Ön İşlem: Hidrürleştirme
Ölçüm: ICP-OES (Hidrür) Metodu

SM 3114 B
İşletme İçi Metot- METLB007.00

Deniz Suyu

Civa (Hg) Tayini
Ölçüm: ICP-OES -Hidrür Metodu

İşletme İçi Metot MET-LB-002
IN-LB-082

Deniz Suyu

Alüminyum (Al), Berilyum (Be), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni) Tayini

Ön İşlem: APDC ve MIBK ile Ekstraksiyon
Ölçüm: ICP-OES Metodu

İşletme İçi Metot- "MET-LB-006 IN- LB-107 (SM 3111 C (4b) , SM 3111 E
(4b) Standart modifiye edilmiştir.)

Deniz Suyu

Metallerin Tayini
Krom (Cr)
Ön İşlem: 8- hydroxquinoline ile katı Faz Ekstraksiyonu
Ölçüm: ICP-OES Metodu

İşletme İçi Metot-
MET-LB-008
IN- LB-109

Deniz Suyu

Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

Deniz Suyu

Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

Deniz Suyu

Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B
SM 4500-F D

Deniz Suyu

Zehirlilik/Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
*Müşterinin yerinde, geçici veya mobil tesislerinde

İşletme içi metot
“IN-LB-1015/R.01'
(SKKY Numune
Alma ve Analiz
Metotları Tebliği Ek-
1 ve TS 5676
değiştirilmiştir.)

Deniz Suyu

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500 Cl-C

Atık

Toplam Çözünmüş Madde
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS EN 12457-4 SM 2540 C

Atık

Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

TS EN 12457-4
TS 8195
EN 1484

Atık

Fenol Indeksi Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 C

Atık

Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D

Atık

Klorür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot

TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯B

Atık

Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS EN 12457-4
SM 4500 SO42-D

Atık

pH Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Elektrometrik Metot

TS EN 12457-4
TS EN ISO 10523

Atık

C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS ISO 14507
TS EN 14039

Atık

Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu

TS EN 12457-4
EPA 6010 D

Atık

Kuru Madde Miktarı ve Nem Tayini
Gravimetrik Metot

TS ISO 11465
TS ISO 11465/Cor.1

Atık

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138,153, 170, 180)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 8082 A
TS EN 17322

Atık

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl¯C

Atık

Toplam Organik Karbon (TOK)
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

EN 13137

Atık

Civa (Hg)
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu

TS EN 12457-4
İşletme içi metot MET-LB-002
IN-LB-082

Atık

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Yükseltgenme Metodu

TS EN 12457-4
TS 8195
EN 1484

Atık

Atıklardan Numune Alma

CEN/TR 15310-2
CEN/TR 15310-5

Atık

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 15935

Atık

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

TS EN 15936

Toprak

Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot

TS 8336

Toprak

Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Manganez (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (TI), Titanyum (Ti), Vanadyum (V) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP OES Metodu

EPA 3051 A
EPA 6010 D

Toprak

Kuru Madde Miktarı ve Nem Tayini
Gravimetrik Metot

TS ISO 11465
TS ISO 11465/Cor.1

Toprak

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10390

Toprak

Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası

TS 9923

Toprak

C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: FMS/ASE/Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS ISO 14507
TS EN 14039

Toprak

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

EN 13137

Toprak

Yağ-Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 E

Toprak

Toplam Tuz Miktarı Tayini

TS 8334

Toprak

Krom (VI) Tayini
Ön İşlem: Alkali Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

EPA 3060 A
EPA 7196 A

Toprak

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 31, 44, 52, 101, 138, 153, 170, 180)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 8082 A

Toprak

Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm:ICP-OES Hidrür Metodu

EPA 3051 A
İşletme İçi Metot MET-LB-002

Toprak

Toprak Kalitesi-Numune alma
Bölüm 102:Numune Alma tekniklerinin seçimi ve uygulanması

TS ISO 18400-102
TS 18400-104
TS 18400-202
TS 18400-203

Toprak

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28,52,101,118,138,153,180)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS EN 17322

Toprak

Yanma Kaybı Tayini
(550 ± 25)oC Gravimetrik Metot

TS EN 15935

Toprak

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

TS EN 15936

Sediment

Dip Sedimentlerinden Numune Alma

TS ISO 5667-12 Nehirler, Göller ve Nehir Ağzı Alanlarında Dip Çökeltilerinden Numene Alma

Sediment

Gümüş (Ag), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Antimon (Sb), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Titanyum (Ti),Talyum (TI), Fosfor (P) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP OES Metodu

EPA 3051 A
EPA 6010 D

Sediment

Organik Madde
Titrimetrik Metot

TS 8336

Sediment

Kuru Madde Miktarı ve Nem Tayini
Gravimetrik Metot

TS ISO 11465
TS ISO 11465/Cor.1

Sediment

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10390

Sediment

C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: FMS/ASE/Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşkem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS ISO 14507
TS EN 14039

Sediment

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

TS EN 15936

Sediment

Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini
(18, 31, 44, 52, 101, 138, 153, 170, 180)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 8082 A

Sediment

Civa (Hg)Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA 3051 A
İşletme İçi Metot MET-LB-002
IN-LB-082

Sediment

Yağ-Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 E

Sediment

Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot

TS 8334

Sediment

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28,52,101,118,138,153,180)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS EN 17322

Sediment

Yanma Kaybı Tayini
(550 ± 25)°C
Gravimetrik Metot

TS EN 15935

Arıtma Çamuru

Gümüş (Ag), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Antimon (Sb), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Talyum (TI), Titanyum (Ti), Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP OES Metodu

EPA 3051 A
EPA 6010 D

Arıtma Çamuru

Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma

TS EN ISO 5667-13

Arıtma Çamuru

Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot

TS 8336

Arıtma Çamuru

Kuru Madde Miktarı ve Nem Tayini
Gravimetrik Metot

TS ISO 11465
TS ISO 11465/Cor.1

Arıtma Çamuru

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 153, 170, 180)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 8082 A
TS EN 17322

Arıtma Çamuru

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10390

Arıtma Çamuru

C10-C40 aralığındaki Hidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS ISO 14507
TS EN 14039

Arıtma Çamuru

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

TS EN 15936

Arıtma Çamuru

Toplam Tuz Miktarı Tayini

TS 8334

Arıtma Çamuru

Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem : Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu

EPA 3051 A
İşletme İçi Metot MET-LB-002
IN-LB-082

Arıtma Çamuru

Yağ-Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: Gravimetrik Metot

SM 5520 E

Arıtma Çamuru

Yanma Kaybı Tayini
(550 ± 25)oC Gravimetrik Metot

TS EN 15935

Atık Yağ

Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma

TS 900-1 EN ISO 3170

Atık Yağ

Yalıtım Sıvıları için Numune Alma

TS EN IEC 60475

Atık Yağ

Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb)
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA 3051 A
EPA 6010 D

Atık Yağ

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(PCB 18, PCB 31, PCB 28, PCB 44, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 194)
Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1
TS EN 12766-2

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO2) Kütle Derişiminin Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O2) , Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO2) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini
(20-1000 mg/m3) Gravimetrik Metot

TS ISO 9096

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini
(5-50 mg/m3) Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot

EPA Metot 5

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot

EPA Metot 17

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Metodu

TS 9503 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini
Ölçüm: Gravimetrik Metot

EPA Metot 4

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü
Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü

TS ISO 10780 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
S Tipi Pitot Tüpü

EPA Metot 2 *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Toplam Flor (F) Miktarının Tayini
Spektrofotometrik (SPADNS-Zirkonyum) Metodu

EPA Metot 13 A

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Örneklenmesi ve Kütle Konsantrasyonunun Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Metot
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

TS EN 1911

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini
(1,1 Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,1 Dichloroethane, cis-1.2-Dichloroethene, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,1-Dichloropropene, Benzene, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethylne, 1,2-Dichloropropane, Dibromomethane, Bromodichloromethane, Toluene, trans-1,3-Dichloropropane, 1,1,2-trichloroethane, Tetrachloroethylene, 1,3-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dichlorobenzene, Chlorobenzene, 1,1,1,2-tetrachloroethane, Ethylbenzene, p-Xylene, m-Xylene, o-Xylene, Styrene, Isopropylbenzene, Bromobenzene, 1,1,2,2-tetrachloroethane, n-Propylbenzene, 2- Chlorotoluene, 1,3,5-Trimethylbenzene, 4-Chlorotoluene, tert butylbenzene, 1,2,4- rimethylbenzene, sec-Butylbenzene, 1,3-Dichlorobenzene, p-Isopropyltoluene, 1,4- Dichlorobenzene, n-Butylbenzene, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2,4-Trichlorobenzene, Hexzachlorobutadien, Naphthalene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichloropropane)

Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu

TSE CEN/TS 13649

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl), Titanyum (Ti) ve Vanadyum (V) Tayini
Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

TS EN 14385

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini
(?180 oC baca sıcaklığı için)

İşletme İçi Metot- (MET-LB-004) *

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları
Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini

Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA Metot 29

İmisyon
(Çevre Havası)

Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kütle Derişimlerinin Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 12341

İmisyon
(Çevre Havası)

Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot

TS 2342
TS 2341

İmisyon
(Çevre Havası)

Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Metot

EPA 40 CFR 50 AppJ

İmisyon
(Çevre Havası)

Çevre Havasında Pasif Örneklenen Azot Oksitler (NOX), Kükürtdioksit (SO2), Ozon (O3), Amonyak (NH3) Tayini

Numune Alma: Pasif Difüzyon Tüpleri ile Numune Alma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

TS EN 13528-1
TS EN 13528-2
TS EN 13528-3
İşletme İçi Metot (IN-LB-202)

İmisyon
(Çevre Havası)

NO2 Örnekleme ve Tayini
Numune Alma: Pasif Difüzyon Tüpleri İle Numune Alma Analiz: Spektrofotometrik Yöntem

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçi Metot (IN-LB-202)

Akustik-Gürültü

Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri

TS ISO 1996-1

Akustik-Gürültü

Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı,
Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi

TS ISO 1996-2

Titreşim

Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)

TS 10354

Titreşim

Binalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Yapı Hasarının Tespiti (?r, a, V)

TS ISO 4866

     
<< Geri